Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) a 8. pontban megjelölt Üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) által fenntartott és üzemeltetett Cserebere.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal), valamint a kapcsolódó mobil alkalmazáso(ko)n (a továbbiakban: Applikáció, vagy Applikációk) keresztül elérhető, az információs társadalommal összefüggő és ahhoz kapcsolódó Szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, vagy Szolgáltatások) igénybevételét és a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza. A Weboldal használata kizárólag a jelen ÁFF feltétel nélküli elfogadásával, ennek megfelelően történhet.

1. Általános rendelkezések

Az Üzemeltető hirdetési helyet biztosít a Weboldalon a Felhasználói részére a termékeik és a szolgáltatásaik (a továbbiakban: Áru, vagy Áruk) hirdetésére, illetve a hirdetésekhez kapcsolódóan egyéb Szolgáltatásokat is nyújt. Az Applikáció oldalon (amennyiben van ilyen platform) elérhető egyes funkciók nem, vagy csak korlátozott módon érhetőek el, ezekre a jelen ÁFF rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. Jelen ÁFF szempontjából Felhasználónak (a továbbiakban: Felhasználó) minősül minden olyan személy, aki megtekinti a Weboldalt, aki az oldalon bármilyen tematikájú hirdetést helyez el, aki Árut kínál eladásra és/vagy cserére, aki Árut keres, aki az Áru megvételére és/vagy cseréjére ajánlatot tesz, aki kapcsolatba lép a hirdetővel a Weboldalon közzétett elérhetőségek és közvetlen vagy közvetett kommunikációra alkalmas funkciókon keresztül, aki a Weboldal fizetős és/vagy ingyenes Szolgáltatásait igénybe veszi.

A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a felhasználói fiók létrehozása esetén a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által, annak megbízásából, annak felhatalmazásával jár el, valós és helyes adatok megadásával.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatás megrendelése során tett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁFF-et, az ennek részét képező Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: ASZ) rendelkezéseit, továbbá maradéktalan kötelezettséget vállal az ÁFF betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját akaratából, kockázatára és felelősségére használhatja.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, a felhasználói fiók létrehozásával tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (pl. utolsó bejelentkezési IP cím, a meglátogatott weboldalak listája, a technikai adatok, a Weboldal Felhasználója által történő felhasználási információkat, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett Felhasználói információkat) rögzíti és az ASZ-ben meghatározott módon és célokra felhasználja.

Az érvényes regisztráció és a Szolgáltatások igénybevétele vonatkozásában a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve a magyar. Az online szerződést az Üzemeltető nem rögzíti, nem archiválja, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét a sikeres regisztráció, majd az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó önmaga köteles archiválni, erre az Üzemeltető nem kötelezhető.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az alábbiakban részletezett esetekben, de nem kizárólagosan, időről-időre egészben, vagy részben egyoldalúan módosítsa az ÁFF-et, ami érintheti a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát, a hirdetések informális tartalmát, a Felhasználók közti interakció módját, a Felhasználók minősítési rendszerét, stb. Az Üzemeltető az ÁFF módosításról általánosan a Weboldal ÁFF-et tartalmazó részén (megjelölve a módosítás dátumát), illetve a regisztrált Felhasználókat a Weboldalra bejelentkezéskor tájékoztatja. A módosítás időpontját követően a Felhasználó a Weboldal használatával, bármely Szolgáltatás igénybevételével, illetve megrendelésével egyben elfogadja az ÁFF módosítását is. Az Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, törlése és módosítása esetén, továbbá a már meglévő Szolgáltatások minőségének biztosítása, főleg javítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetések tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, piaci, műszaki, illetve egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Az Üzemeltető biztosítja a lehetőséget, hogy a Felhasználó részéről nem elfogadott módosítás esetén önállóan törölni tudja a regisztrációját, felhasználói fiókját és befejezze a Weboldal használatát.

2. Szolgáltatás igénybevétele

A Weboldalon egyes Szolgáltatások kizárólag felhasználói fiók létrehozásával, azaz regisztrációval, más Szolgáltatások viszont felhasználói fiók létrehozása nélkül is érhetőek el. A Weboldalon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe (az utóbbiról a Felhasználók előzetesen, azok igénybevétele előtt tájékoztatásra kerülnek). A különböző Szolgáltatások igénybevételekor a vonatkozó linkek és gombok megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz, azaz megrendeli a kiválasztott Szolgáltatást, amelyre az Üzemeltető annak megküldésétől számított lehető legrövidebb időtartamon belül automatikusan aktivációs linket küld a Felhasználó részére az általa megadott e-mailcímre és a Felhasználó megrendelését visszaigazolja. A Felhasználó az Üzemeltető által küldött e-mail vonatkozó linkjére kattintva hagyja jóvá megrendelését, illetve fizetős Szolgáltatás igénybevétele esetén a fizetés teljesítésével véglegesíti a megrendelési szándékát. A Felhasználó megrendelésének megerősítését követően az Üzemeltető az egyes Szolgáltatások leírásában meghatározott időtartamon belül és feltételek szerint biztosítja a Szolgáltatást, amennyiben nem merül fel olyan körülmény, amely szerint a Felhasználó ajánlata a jelen ÁFF-be ütközik. Az Üzemeltető ezen ütközésről a Felhasználót e-mailen értesíti.

Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés minden esetben a Felhasználó által tett igénybevételre vonatkozó nyilatkozat Üzemeltető által történő visszaigazolásával jön létre. A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.

A Felhasználó a hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím (vagy felhasználónév), mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető a Weboldal belépésre szánt aloldalán keresztül, a Felhasználó általi regisztráció, vagy annak utolsó módosítása során megadott azonosítók megadásával.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Üzemeltető által történő visszaigazolásával felek között - a ráutaló magatartással - szerződés jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában, a megadott adataiban változás történik, akkor ezen változásokat a Felhasználó köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából, vagy a valótlan, hiányos adatok közléséből eredő felelősség a Felhasználót terheli.

A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított 30. (harmincadik) napra, ez mint felmondási idő veendő figyelembe, amely az Üzemeltetővel létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A felhasználói fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt az Üzemeltető akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása az Üzemeltető felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket nem végezhet, így különösen új hirdetést nem adhat fel, új Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a regisztrációhoz köthető hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek, nem állíthatók helyre.

Az Üzemeltető jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Weboldal használatából kizárni és értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós, vagy nem valós elemeket is tartalmaz. Az Üzemeltető felé ezért a Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles az Üzemeltető kárát megtéríteni. A felhasználói fiók Üzemeltető általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek, nem állíthatók helyre.

A Weboldalra regisztráció nélkül hirdetést feltöltő Felhasználó (amennyiben elérhető ilyen Szolgáltatás a Weboldalon) és az Üzemeltető közötti szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetést a Felhasználó, vagy a jelen ÁFF-ben meghatározott esetekben az Üzemeltető eltávolítja a Weboldalról.

A Felhasználó és az Üzemeltető között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.

A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek, akár a közzétételükre vonatkozó határozott időtartamon belül (mint aktív hirdetések), akár annak lejártát követően (mint inaktív hirdetések). A hirdetések a Felhasználó által történő törlése esetén azonnal eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek, nem állíthatók helyre.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése, továbbá a felhasználói fiók létrehozásával vagy anélkül feltöltött hirdetés esetén a jogviszony megszűnése esetén az Üzemeltető a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni.

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket az Üzemeltetőtől független körülmények okoznak, vagy a Szolgáltatás biztosítása érdekében/közben elvégzett karbantartások miatt következnek be (pl,. de nem kizárólagosan a Weboldal szerver és a Felhasználó közti adatkapcsolat kimaradása, stb.).

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalra feltöltött tartalmak, információk pontossága, valódisága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weboldal tartalma az Üzemeltetőtől függetlenül is módosul.

Az Üzemeltető a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó tájékoztató üzeneteket (a továbbiakban: Rendszerüzenet) küld a Felhasználók e-mail címére, amely a Szolgáltatás elengedhetetlen részét képezi. Ezen Rendszerüzenetek nem minősülnek hírlevélnek, mivel reklámot nem tartalmazhatnak, de a Felhasználó Weboldalt érintő tevékenységét segíti, és egyes esetekben elengedhetetlen információkat tartalmaz. Ezen rendszerüzenetek a Felhasználó által nem mondhatók le (kivéve az Üzemeltető által megengedett, választható eseteket).

2.1 Ingyenesen szolgáltatások

A Felhasználók korlátlan számú hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul az Üzemeltető által a Weboldalon biztosított hirdetési helyekre, amelyek tartalmára, alakiságára vonatkozóan az ÁFF betartását vállalják. A Weboldalon a hirdetések és egyéb tartalmak rendezése és kereshetősége érdekében keresőrendszer üzemel, amelyet az Üzemeltető biztosít. A Felhasználók által feltöltött hirdetéseket az Üzemeltető a feltöltéskor megadott régiók, termékkategóriák és alkategóriák, és egyéb elvek szerint csoportosíthatja, illetve közzéteheti.

Az Üzemeltető a Felhasználó által megszerkesztett és adattal feltöltött hirdetéseket azonnal, ellenőrzés nélkül közzéteszi és 21 nap időtartamra (mint hirdetés érvényességi idő) elérhetővé teszi a Weboldalon.

A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetések a határozott időtartam elteltével - amennyiben a Felhasználó nem törli azt – archiválásra, inaktiválásra kerülnek, így a Weboldal saját keresőrendszerében nem lesznek kereshetőek és a keresés-találati listákban elérhetőek, de az internetes keresőmotorok (mint pl. Google) számára láthatóak, az általuk képzett keresés-találati listákban listázhatóak maradnak (a hirdetés lejárt státuszának megjelölésével).

A lejárt hirdetéseket az Üzemeltető korlátlan ideig archiválja (az esetleges módosítás utáni, vagy módosítás nélküli újra feladás, aktiválás érdekében), törlését csak a Felhasználó tudja önállóan megtenni (az egyes hirdetések manuális törlésével, vagy a felhasználói fiók megszüntetésével).

A felhasználói fiókkal nem rendelkező Felhasználó (ha elérhető ilyen Szolgáltatás) akkor fér hozzá a lejárt hirdetéseihez, ha elkészíti saját felhasználói fiókját.

A hirdetésekre való jelentkezés, az Árukra történő alkudozás, további információigény jelzése a hirdető számára az Üzemeltető által üzemeltetett üzenetküldő rendszereken keresztül is történhet.

Az Üzemeltető által biztosított üzenetküldő rendszer, amely a Weboldalon keresztül, a Weboldal felületén kétirányú kommunikációt tesz lehetővé és amely kommunikáció bármely Weboldal látogató (akár bejelentkezett, akár nem) számára látható a Weboldalon: AZONNALI-KÉRDÉS-VÁLASZ mező.

Az Üzemeltető által biztosított üzenetküldő rendszer, amely a Weboldalon keresztül egy irányban, a küldő fél kezdeményezése által történik, amely kapcsolatfelvétel és kommunikáció nem látható a Weboldalon: NÉZZ BE HOZZÁM funkció, E-MAIL ÜZENET KÜLDÉSE A HIRDETŐNEK funkció és TERMÉK TOVÁBBAJÁNLÁSA funkció.

A Felhasználó saját döntése, egyéni beállítása alapján publikált elérhetőségek, amelyek használata a Weboldal látogatók számára (akár bejelentkezett, akár nem) további lehetőség a kapcsolatfelvételre: hirdetői e-mail cím és telefonszám.

Az AZONNALI-KÉRDÉS-VÁLASZ funkció és a NÉZZ BE HOZZÁM funkció használatával küldött üzenet ingyenes e-mail Rendszerüzenetként jut el a hirdetőhöz.

Az E-MAIL ÜZENET KÜLDÉSE A HIRDETŐNEK funkció és a TERMÉK TOVÁBBAJÁNLÁSA funkció használatával küldött üzenet ingyenes e-mail üzenetként jut el a hirdetőhöz.

Az Üzemeltető által archiválva csak az AZONNALI-KÉRDÉS-VÁLASZ funkció használatával megvalósított kommunikáció van.

Az Üzemeltető által nem archivált kommunikáció a NÉZZ BE HOZZÁM funkció használatával, az E-MAIL ÜZENET KÜLDÉSE A HIRDETŐNEK és a TERMÉK TOVÁBBAJÁNLÁSA funkció használatával küldött üzenet.

Az AZONNALI-KÉRDÉS-VÁLASZ funkció használatával megvalósított kommunikációt az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni annak érdekében, hogy az csak a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjedjen ki, továbbá hogy annak hangneme ne legyen kulturálatlan sértegetés, vallási, nemi és politikai hovatartozást megfogalmazó szidalmazás, obszcén és közönséges nyelvezetű, vagy bárki számára megbotránkoztató, kiskorúakra nézve ne tartalmazzon ártalmas megjegyzéseket, stb. Kommunikáció alatt érteni kell többek között a hirdetések tartalmát, illetve az azokkal kapcsolatos kommunikációt is, azaz pl. írásbeli üzenetet, fényképet, videót, illetve az üzenetben elküldött bármely csatolmányt azzal, hogy abba beleértendő valamennyi tartalom, amelyet a Felhasználók az üzenetküldő rendszerbe feltöltenek.

Az AZONNALI KÉRDÉS-VÁLASZ funkció használatával megvalósított kommunikáció az aktív hirdetésekben bármely Weboldal látogató számára látható (akár be van jelentkezve, akár nem), megőrzésre kerül, a lejárt és újraaktivált állapotban újra láthatóvá válik változatlan formában a Weboldal látogató számára (akár be van jelentkezve, akár nem).

Az Üzemeltető nem felelős az üzenetek tartalma miatti, vagy az üzenetek Üzemeltető általi törléséből eredő bármely Felhasználói vagy Weboldal látogatói kárért.

Amennyiben az Üzemeltető észleli, hogy a Felhasználó a Weboldal üzenetküldő rendszerén folytatott kommunikációja nem felel meg a jelen ÁFF-nek, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy az Üzemeltető megítélése szerint az nem kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjed ki, vagy annak hangneme kulturálatlan sértegetés, vallási, nemi és politikai hovatartozást megfogalmazó szidalmazás, obszcén és közönséges nyelvezetű, vagy bárki számára megbotránkoztató, kiskorúakra nézve ártalmas, stb., akkor az Üzemeltető jogosult a Felhasználó Weboldalhoz való hozzáférését korlátozni (vagy akár törölni is), az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani.

A Felhasználó a hirdetése feladásakor az erre vonatkozó mező kijelölésével (amennyiben elérhető ilyen Szolgáltatás) jogosult megrendelni hirdetése feladását másik weblapokra is. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal magára nézve kötelezőként elfogadja a másik weblap mindenkor hatályos általános felhasználási szabályzatát és adatvédelmi szabályzatát is, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által a Weboldal használatához kapcsolódóan megadott személyes adatait szükség esetén továbbítsa a másik weblap üzemeltetője részére, valamint hogy ezen adatokat a másik weblap üzemeltetője a saját általános felhasználási szabályzata és adatvédelmi szabályzata feltételei szerint kezelje. Ilyen esetekben a Felhasználónak lehetősége van ezek előzetes megismerésére, amely alapján el tudja dönteni a Szolgáltatás igénybevételét.

2.2. Fizetős szolgáltatások

Az ingyenesen igénybevehető szolgáltatásokon túl elérhető fizetős Szolgáltatások a Felhasználók üzletkötésének minőségét, az üzletkötés gyorsítását hivatottak szolgálni, melyek igénybevétele nem kötelező.

2.2.1 „Azonosított felhasználó” státusz

Ezen Szolgáltatás igénybevétele esetén a Felhasználó egyértelműen bizonyítja az Üzemeltető felé, hogy a regisztrációkor megadott személyneve, vagy cégneve megegyezik az utalást indító bankszámla tulajdonos nevével. A Szolgáltatási díj kiegyenlítését követően az Üzemeltető intézkedik a „azonosított felhasználó” státusz Weboldalon történő kijelzéséről oly módon, hogy az adott Felhasználó mindegyik hirdetése mellett megkülönböztetett kijelzéssel látható lesz a „azonosított felhasználó” státusz. Az Üzemeltető eddigi tapasztalat szerint az ily módon megjelölt Felhasználók jobban élvezik a vevők, cserepartnerek bizalmát, könnyebben és hamarabb kötnek üzletet, kevesebb vevő vagy partneri panasz van velük kapcsolatban.

Az „azonosított felhasználó” státusz előfizetése történhet bankszámlás utalással, vagy emelt díjas sms szolgáltatás igénybevételével. A szolgáltatási díj határozatlan időre szól, csak a bankszámlás utalással, vagy emelt díjas sms szolgáltatással beazonosított Felhasználók számára biztosított, át nem ruházható, csak regisztrált Felhasználók számára elérhető, a Szolgáltatás igénybevételét követő felhasználói fiók törlése után érvényét veszti (még ha az adott Felhasználó új fiókot is hoz létre) és csak akkor érvényes, ha a Szolgáltatásra előfizető Felhasználó regisztrációkor megadott személyneve, vagy cégneve megegyezik az utalást indító bankszámla tulajdonos nevével.

Bankszámlás utalás esetén az „azonosított felhasználó” státusz díja 200 Ft+Áfa, azaz bruttó 254 Ft. Az utalás a Weboldal Üzemeltetője számlájára történik: LinkHolder Kft. | 11735005-21192438 | közlemény: a saját felhasználóneved.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás igénybevételét igazolandó az utalt összegről szóló számlát 15 napon belül kiállítja a hirdetést feladó Felhasználó nevére és címére, és elküldi elektronikus úton a saját adatlapján megadott e-mail címére. Az Üzemeltető a Szolgáltatási díj bankszámlán történő jóváírást követő 3 munkanapon belül jelzi ki az adott Felhasználó hirdetései mellett a „Megbízható Hirdető” státuszt.

Emelt díjas sms küldés esetén a „azonosított felhasználó” státusz díja 400 Ft+Áfa, azaz bruttó 508 Ft, amely díj a Weboldal Üzemeltető emelt díjas sms szolgáltató partnere felé fizetendő és a felhasználó által igénybevett mobilszolgáltató által van kiszámlázva (pl. az sms küldéssel érintett hónap számlájában). Ez esetben a Felhasználó elküldi az emelt díjas sms díjas szolgáltatás előfizetői oldalán generált rendszerkódot a +36-90-643-123 emelt díjas telefonszámra. A válasz sms üzenetben az emelt díjas sms szolgáltató partner visszaküld egy kódot, amit beírva az emelt díjas sms szolgáltatás előfizetői oldalán található mezőbe a Szolgáltatás azonnal aktiválódik.

Az emelt díjas telefonszámra csak a magyarországi Blue Mobile, Magyar Telekom, Telenor, vagy Vodafone mobilhálózatokból küldhető az sms. Az emelt díjas sms-sel történő felhasználói azonosítás, azaz a „Megbízható Hirdető” státusz igénybevétele csak az előfizető Felhasználó saját oldalán megadott mobiltelefon számmal való egyezés esetén érvényes!

Az emelt díjas sms szolgáltatást az Info-Tech 2006 Bt. biztosítja (székhely: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 29. | www.info-tech.hu | info@info-tech.hu). Az emelt díjas sms küldésével kapcsolatos elektronikus adatátviteli problémákért, a hálózatok esetleges hibáiért, hibásan elküldött kódokért vagy a telefon konfigurációjából, személyes, vagy gyári beállításaiból eredő hibákért felelősséget sem az sms szolgáltató partner, sem az Üzemeltető nem vállal.

2.2.2 Hirdetés kiemelés

Hirdetés kiemelés a hirdetés feladásakor, vagy aktív hirdetés esetén akár azt követően is egy emelt díjas sms küldéssel, vagy bankszámlás utalással is lehetséges. Ez esetben az adott hirdetés kiemelésre kerül a Weboldal főoldalán, illetve az adott hirdetés termékkategóriájának keresés-találati listájának elejére (több kiemelt hirdetés esetén időrendi sorrend alapján történik a rangsorolás).

A hirdetés kiemelés Szolgáltatás előfizetése történhet bankszámlás utalással, vagy emelt díjas sms szolgáltatás igénybevételével. A szolgáltatási díj 21 napra, de maximum a hirdetés érvényességi idejének végéig szól, csak regisztrált Felhasználók számára elérhető, a Szolgáltatás igénybevételét követő hirdetés vagy felhasználói fiók törlése után érvényét veszti (még ha az adott Felhasználó új fiókot is hoz létre ugyanezen hirdetésnek, Árunak).

A hirdetés kiemelés automatikus, az Üzemeltető által nem feltétlenül felügyelt, így az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az ÁFF-nek nem megfelelő hirdetések kiemelését megszüntesse, a hirdetést és/vagy a Felhasználót felfüggessze, letiltsa, a felhasználói fiókot törölje.

Bankszámlás utalás esetén a hirdetés kiemelési szolgáltatás díja 200 Ft+Áfa, azaz bruttó 254 Ft. Az utalás a Weboldal Üzemeltetője számlájára történik: LinkHolder Kft. | 11735005-21192438 | közlemény: a hirdetés egyedi azonosítószáma.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás igénybevételét igazolandó az átutalt összegről szóló számlát 15 napon belül állítja ki a hirdetést feladó Felhasználó nevére és címére (bárki más utalta is át az összeget), és elküldi elektronikus úton a saját adatlapján megadott e-mail címére. Az Üzemeltető a Szolgáltatási díj bankszámlán történő jóváírást követő 3 munkanapon belül emeli ki a hirdetést.

Emelt díjas sms küldés esetén a hirdetés kiemelés díja 400 Ft+Áfa, azaz bruttó 508 Ft, amely díj a Weboldal Üzemeltető sms szolgáltató partnere felé fizetendő és az sms küldő fél által igénybevett mobilszolgáltató által van kiszámlázva (pl. az sms küldéssel érintett hónap számlájában). Ez esetben a Felhasználó (vagy annak megbízottja) elküldi a CSB 1234567 kódot (az 1234567 helyére az aktív hirdetés hétszámjegyű, egyedi hirdetésazonosító számát kell írni) a +36-90-643-123 emelt díjas telefonszámra. Hibátlan kód elküldése esetén az emelt díjas sms szolgáltató partner visszaigazoló sms-ben nyugtázza a tranzakciót és a hirdetés a Weboldalon azonnal kiemelésre kerül.

Inaktív, vagy törölt hirdetés azonosítószámának elküldése Felhasználói hibának számít, mely esetben a hirdetés kiemelési szolgáltatás nem indul el, viszont az emelt díjas sms-t a küldő fél mobilszolgáltatója kiszámlázza!

Az emelt díjas telefonszámra csak a magyarországi Blue Mobile, Magyar Telekom, Telenor, vagy Vodafone mobilhálózatokból küldhető az SMS. Az emelt díjas sms-sel hirdetés kiemelést bárki kezdeményezheti, de ez esetben az sms-t a küldő fél mobilszolgáltatója számítja fel és számlázza a ki.

Az emelt díjas sms szolgáltatást az Info-Tech 2006 Bt. biztosítja (székhely: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 29. | www.info-tech.hu | info@info-tech.hu). Az sms küldésével kapcsolatos elektronikus adatátviteli problémákért, a hálózatok esetleges hibáiért, hibásan elküldött kódokért vagy a telefon konfigurációjából, személyes, vagy gyári beállításaiból eredő hibákért felelősséget sem az sms szolgáltató partner, sem az Üzemeltető nem vállal.

2.2.3 Házhoz szállítás, futárszolgálat

Ez a szolgáltatás egyelőre nem elérhető a Weboldalon, de a fejlesztése folyamatban van! A Szolgáltatás bevezetését követően a feltételek ezen pontban lesznek elérhetőek!

2.2.4 Egyedi szolgáltatások

A fent említett eseteken túl az Üzemeltető megállapíthat egyedi fizetős Szolgáltatásokat. Az Üzemeltető az egyedi fizetős Szolgáltatások feltételeit, annak díjazását egyedi árajánlat formájában köteles közölni az érdeklődővel, amely árajánlat elfogadása esetén az Üzemeltető egyedi feltételek és ár szerint biztosítja a Szolgáltatást. Ilyenek lehetnek pl. főoldali bannerek, aloldali bannerek, termékkategória adminisztrációs jog biztosítása, stb.

2.2.5 Egyéb feltételek a fizetős szolgáltatások esetén

A fizetős Szolgáltatások igénybevétele a banki utalás elindításakor, vagy az emelt díjas sms elküldésekor kezdődik, ezt követően már nem szakítható meg.

A bankszámlás utalással megfizetett Szolgáltatások díjáról az Üzemeltető a számlázz.hu rendszerén keresztül 15 napon belül elektronikus számlát bocsát ki, melyet a Felhasználó által a saját oldalán megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. Az Üzemeltető a számviteli bizonylatokat a mindenkor érvényes számviteli törvények és rendelkezések szerint köteles megőrizni (ez jelenleg 8 év).

Az emelt díjas sms küldéssel megfizetett Szolgáltatások díjáról az Üzemeltető nem, csak a Felhasználó mobilszolgáltatója, vagy annak sms küldésre megbízott partnere ad elszámolást (pl. a havi szolgáltatási számlájában). Ebbe az elszámolásba Üzemeltetőnek nincs betekintése, nem rendelkezik visszajelzéssel a mobilszolgáltatótól, így a számlával kapcsolatos panaszokkal a mobilszolgáltatóhoz szükséges fordulni. Az Üzemeltető azonban mindent elkövet, hogy megoldja az esetleges számlázási problémákat, így nem megfelelő díj felszámítása esetén a probléma részletes leírásával az érintett Felhasználó az Üzemeltetőhöz fordulhat.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó a fizetős Szolgáltatások megrendelését indokolt esetben, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt visszautasítsa. Amennyiben a fizetős Szolgáltatás nyújtása még nem kezdődött el, de az Üzemeltető a fizetős Szolgáltatás díját már megkapta a Felhasználótól, akkor ezt visszautalja a Felhasználó részére. Kivételt képez ez alól az emelt díjas sms-sel fizetett Szolgáltatások, mivel az Üzemeltető az emelt díjas sms szolgáltató partnere által a fizetős Szolgáltatás igénybevétele elkezdődött, a partner a rá vonatkozó részteljesítést elvégezte.

Amennyiben a fizetős Szolgáltatás folyik és a Felhasználó hirdetése az ÁFF feltételeinek nem felel meg, tehát a Felhasználónak felróható okból történik, akkor Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást felfüggessze, törölje, és a Szolgáltatási díjat megtartsa, tehát ez esetben a Felhasználó nem jogosult a már megfizetett Szolgáltatás ellenértékét visszakérni. Az Üzemeltetőnek nem felróható okból történő Szolgáltatás megszűnés esetén a Felhasználó nem jogosult semmilyen megtérítési igényt támasztani az Üzemeltető felé, a jelen ÁFF-ben kifejezetten megjelölt esetleges megtérítések kivételével.

A magán és a céges hirdetések Szolgáltatási díjai eltérhetnek egymástól, melyről az Üzemeltető a Felhasználót a hirdetés feladása, a Szolgáltatás igénybevétele előtt tájékoztatja.

3. Hirdetési alapfeltételek

Az Üzemeltető a Weboldalon a Felhasználók által közzétett hirdetéseket, továbbá a hirdetésekkel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy önállóan megítélje a hirdetés valódiságát és megfelelőségét. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet a Felhasználók, vagy harmadik személyek töltöttek fel a Weboldalra.

3.1. A hirdetés típusára vonatkozó alapfeltételek

3.1.1 Magán hirdetések

Magán hirdetést (a továbbiakban: magán hirdetés) csak teljesen cselekvőképes és jogképes magánszemélyek adhatnak fel.

3.1.2 Céges hirdetések

Céges hirdetést (a továbbiakban: céges hirdetés) csak gazdálkodó szervezetek adhatnak fel. Céges Hirdetésnek minősül minden olyan hirdetés, amelyet a hirdetés feladásakor a Felhasználó ilyenként jelöl meg.

3.1.3 Egyéb hirdetések

Egyéb hirdetést (pl. banneres hirdetések, stb.) csak az Üzemeltetővel egyedi megállapodásban álló cég vagy magánszemély adhat fel, amely a két fél közti egyedi alku és egyedi feltételek alapján jön létre.

3.2. A hirdetés tárgyára vonatkozó alapfeltételek

Álláshirdetések: kizárólag valós, teljes- vagy részmunkaidős, diszkrimináció-mentes, bejelentett álláslehetőségeket engedélyezett hirdetni.

Állatokra vonatkozó szabályok: a Weboldalon hirdetett állatoknak meg kell felelniük az adott faj forgalomba hozatalára vonatkozó hatályos jogszabályoknak.

Áruk (termékek és szolgáltatások): az eladásra, vételre, cserére, ingyen elvihetőre, ingyen igénybevehetőre, jótékonysági célra felkínált vagy keresett Áruknak meg kell felelnie az Üzemeltető adott kategóriára vonatkozó előírásainak, továbbá meg kell felelnie a mindenkor hatályos magyar jogszabályok szerinti forgalomba hozatali, nagy- és kiskereskedelmi, engedélyhez, vagy engedélyhez nem kötött használati szabályoknak. A meghirdetett Áruk esetén a hirdető szavatolja (ellenkező esetben erre fel kell hívni a Weboldal látogatók figyelmét), hogy az a saját tulajdona, azzal szabadon rendelkezik, nincs harmadik félnek korlátozási joga felette, a hirdetéshez és eladáshoz minden engedéllyel rendelkezik (ha szükséges), a hirdetés és az eladás mások (pl. védjegyjogosultak, szerzők, stb.) érdekeit nem sérti, a hirdetés minden olyan információt tartalmaz, amely minimálisan szükséges az értékesítéshez, vásárláshoz, igénybevételhez. Az Üzemeltető korlátozhatja vagy megtilthatja egyes Áruk hirdetését.

Előzetes minőségvizsgálati, vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó Áruk: a hirdetésben megjelenő részletes termékleírásban a hirdető Felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és az érintett Áru forgalomba hozható, szolgáltatás igénybevételre alkalmas.

Szerzői jogvédelem alatt álló Áruk: a hirdetésben megjelenő részletes termékleírásban a hirdető Felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy az Áru eredeti, nem másolt, illetve a termék közzétételi, felhasználási, értékesítési jogával rendelkezik.

3.3 A hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek

Hirdetés címe: a hirdetés címének tartalmaznia kell az Áru pontos és rövid megnevezését (márka, típus, típusszám, stb.) a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelően. Azonos Felhasználó által meghirdetett több ajánlatnak lehet azonos címe, illetve eltérő Felhasználók azonos Áruinak is lehet azonos a címe.

Hirdetés szövege: az Árut rövid, de kellő részletességű, valós leírással szükséges ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó egyéb, a Weboldalon elhelyezett saját hirdetéseire is.

A hirdetések szövegében az alábbi általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők:

Link: a hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett Árukra kell vonatkozniuk és csak gyártói oldali linkek, gyártói közösségi oldali linkek, gyártói videótartalom oldali linkek, és a hirdető saját weboldalára mutató linkek adhatók meg. Tilos másik aukciós, vagy hirdetési oldalra mutató, vagy a gyártói oldalakon kívüli más oldalakra mutató linket elhelyezni a hirdetésben (még ha az a hirdető kezelésében, tulajdonában van is). Gyártó alatt értendő bármely olyan cég, vagy magánszemély, aki az adott terméket vagy szolgáltatást feltalálta, azt gyártja vagy szolgáltatását nyújtja, hivatalos márka kis- és nagykereskedője, disztribútora.

Nyelv: a hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell.

Termékkategória, alkategória: a hirdetést abban a kategóriában, alkategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott Árut. Nem megfelelő kategorizálás esetén az Üzemeltető jogosult értesítés nélkül a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni, vagy nem engedélyezett hirdetés tartalom esetén azt törölni.

Kép: a hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett Árura kell vonatkozniuk. Más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Az Üzemeltető jogosult a Weboldalra feltöltött képeket a saját logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői, vagy elhasználási jogokkal.

Többszörös hirdetés: tilos ugyanazt az Árut több termékkategóriában, több alkategóriában, több helyszínt (elérési helyet) érintően hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra az Árura vonatkozó másik hirdetés.

4. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

Az Üzemeltető jogosult a Weboldalra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül módosítani, eltávolítani, végső esetben a Felhasználó fiókját felfüggeszteni, törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen ÁFF-be ütközik. Az Üzemeltető intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyekre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályok szerint megfelelően bejelentést kap. Az Üzemeltető a vonatkozó és a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az Üzemeltető felé jelezhetik. Amennyiben egy Felhasználó azt észleli, hogy a szerzői jogi törvények által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Weboldalon megjelenő információ sérti, úgy arra egy teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az Üzemeltető figyelmét, hogy a jogát sértő tartalmú információt távolítása el.

A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely: jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet; bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg; jóerkölcsbe ütközik, vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit); jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy, arra buzdít; mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok, illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja; megtévesztő, vagy valótlan információt tartalmaz; az Üzemeltető azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja; vagy a fentieknek akár a gyanúja is felmerül.

A Weboldalon a következő Áruk hirdetése tiltott: közbiztonságra fokozottan, vagy különösen veszélyes eszközök, fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijátékok), ilyen termékek alkatrésze, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.), kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt kés eszközöket (pl. konyhakés, búvárkés); fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer, vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása; aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok; olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását, vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak; online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok adatai; közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybevételére jogosító meghívók; kitöltetlen garancialevelek, igazolványok, bizonyítvány-, vagy igazolvány-érvényesítő címkék; diplomamunkák, szakdolgozatok, vagy ezek írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan; hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz, kivéve, ha egyértelműen azonosítható módon fizetési funkcióval már nem rendelkezik és gyűjtési céllal kerül eladásra; alkohol és alkoholtartalmú italok, kivéve ha muzeális korúak; dohánytermékek; telefonszámok; bármilyen tűz-, vagy robbanásveszélyes anyag, egyéb vegyianyagok; gyógyszer, külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szerek; lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék; hamis, vagy hamisított termék (nem hivatalos klónok, replikák), vagy hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezen jellegre, vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is; emberi szerv, szövet, állati szerv vagy szövet, anyatej; értékpapír, vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni; károkozó elemeket tartalmazó szoftver; dekóder kártya, vagy illegális dekódolásához felhasználható eszközök; erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs, kivéve ha engedéllyel rendelkezik és a hirdetés fotók nem kompromittálók, közerkölcsöt sértők; kontaktlencse; temetkezési helyek; társkeresési szolgáltatás, kivéve ha engedéllyel rendelkezik; magánszemély által nyújtandó hitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás; meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek; pálinkafőző berendezés, cigaretta töltő berendezés, kivéve ha engedéllyel rendelkezik; telefonkészülékek függetlenítésére vonatkozó szolgáltatás, kivéve ha engedéllyel rendelkezik.

Az Üzemeltető jogosult az általa nyújtott Weboldal Szolgáltatások nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni a Weboldalon elérhető egyes, vagy összes Szolgáltatások nyújtásából (akár a Felhasználó fiókjának, illetve hirdetésének törlésével) akkor is: ha a Felhasználó az Üzemeltető megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatásokat, így különösen, ha a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna; ha a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt, vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése, vagy forgalmazása bejelentéshez, vagy engedélyhez kötött; ha a Felhasználó jelen ÁFF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja a Weboldalt; ha a Felhasználó a Weboldalon olyan tartalmat tesz közzé, vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weboldalt, hogy az az Üzemeltető jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek, vagy szolgáltatásainak megítélését sérti, vagy sértheti; ha a Felhasználó a Weboldalt olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti; ha a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást, vagy programot használ, amellyel a Weboldal módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Weboldal rendeltetésszerű működtetését; ha a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Weboldal üzemletetéséhez használt programok, szerverek beállításainak módosítását, azok leállását célozza, ezt teszi lehetővé vagy eredményezi; vagy az előzőek bármilyen gyanúja felmerül.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.

5. Felelősség

5.1 Tartalomfelelősség

A Felhasználó által a Weboldalon közzé-, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott, vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni, vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség, az Üzemeltető ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Weboldalt jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen ÁFF rendelkezéseinek betartásával használni.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weboldalra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Az Üzemeltető a Weboldal működtetését a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen ÁFF-be ütközhet, jogosult és bizonyos jogszabályi esetekben köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen ÁFF-be ütköző magatartása, vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weboldalra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további ÁFF-be ütköző tevékenységét.

Az Üzemeltető nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. Az Üzemeltető nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért, kárért.

Az Üzemeltető jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. Az Üzemeltető a mindenkor hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, ezért bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weboldalra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen az Áruk minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, az Áruk ellenőrzéséért, a Felhasználók teljesítéséért. Az eladott Áruk kiszállítása, átadása, egyes esetekben azok szolgáltatása és a pénzügyi teljesítés az Üzemeltetőtől teljesen elhatárolható és független folyamat, a Felhasználók közti megállapodás szerint zajlik. Az Üzemeltető együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználók közötti ügyletek teljesítésének előmozdítására (pl. házhoz szállítás, stb.), de erre nem kötelezhető. A Weboldalon keresztül elérhető, Üzemeltetői együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy az Üzemeltető nem felel ezen együttműködő partner szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében, vagy azzal összefüggésben harmadik személy, vagy bármely hatóság, illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles az Üzemeltető helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Weboldal szolgáltatásait a jelen ÁFF rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Weboldal használata során a megadott adatai teljes körűek, a valóságnak megfelelnek. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Weboldal használata során a Felhasználók által megadott téves, hibás vagy hamis adatok, vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

5.2 Adófizetési kötelezettség

Az Üzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a Weboldal használatával folytatott használtcikk-kereskedelem és az ebből származó bevételek bizonyos esetekben adóköteles tevékenység és bizonyos adózási szabályok betartása kötelező. Ezen adózási kötelezettségeket a mindenkor hatályos adójogszabályok tartalmazzák, de az Üzemeltető az alábbi néhány – tájékoztató jellegű, Üzemeltetői felelősségvállalást kizáró - példával segítséget kíván nyújtani a Felhasználói számára.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a weboldalán közzétett tájékoztatóban ismerteti az egyes eseteket:
https://www.nav.gov.hu/data/cms382442/ingo_ertekesites_tajekoztato_internetre.pdf

Az ingóságok értékesítése során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 58.§-a alapján kell a magánszemélynek megállapítania a jövedelmét.

Ha a magánszemély az ingóságait nem gazdasági tevékenység keretében értékesíti, akkor ebből származó jövedelmét az ingó átruházásból származó szabályok szerint kell megállapítania, és megfizetnie a 16%-os mértékű személyi jövedelemadót (a továbbiakban: SZJA). Nem kell ugyanakkor megfizetni az adóévben 200.000 (Kettőszázezer) forintot meg nem haladó ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem után az adót. Ha az ebből származó bevétel az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600.000 (Hatszázezer) forintot, nem keletkezik adóköteles jövedelem és szja-fizetési kötelezettség. Számla-, nyugtaadási és áfafizetési kötelezettség sem terheli.

Ha a magánszemély az ingóságait nem egyéni vállalkozóként ugyan, de gazdasági tevékenység keretében értékesíti, akkor az ingó átruházásából származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések szerint megállapított jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, 16% SZJA-t és további 27% egészségügyi hozzájárulást (a továbbiakban: EHO) is fizetnie kell. Nem alkalmazhatja a 200.000 (Kettőszázezer) forintos szabályt, ugyanakkor, ha az ingó értékesítésből származó bevétele az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600.000 (Hatszázezer) forintot, akkor nem keletkezik adóköteles jövedelme. A gazdasági tevékenység áfaalanyiságot eredményez, így a magánszemélynek adószámmal kell rendelkeznie, számla- és/vagy nyugtakibocsátási kötelezettség terheli, és amennyiben nem választott alanyi adómentességet, akkor áfafizetési, bevallási kötelezettsége van.

Ha valaki egyéni vállalkozóként végez ingó értékesítési tevékenységet, akkor az ebből származó jövedelmét nem az ingó vagyontárgy átruházásának szabályai alapján kell kiszámítania, hanem az általa egyéni vállalkozóként választott adózási módra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítania, és ennek megfelelően kell teljesítenie az adókötelezettségeket. Az egyéni vállalkozó áfa-adóalanynak minősül és a tevékenysége keretében végzett ingó értékesítéshez kapcsolódóan számla- és/vagy nyugtakibocsátási kötelezettség terheli, és amennyiben nem választott alanyi adómentességet, akkor áfafizetési, bevallási kötelezettsége van.

A fenti esetekben csak az eladásból származó nyereség adóköteles, és évi 150.000 (Egyszázötvenezer) forint jövedelemig nincs adófizetési kötelezettség. Ha az eladó bizonylatokkal igazolni tudja, hogy az eladott tárgyakat magasabb áron vette korábban, akkor nem fizet adót a 600.000 (Hatszázezer) forintot meghaladó értékesítés után sem. Viszont ha nincs bizonylat (és általában életszerű, hogy nincs meg a több évvel ezelőtt vásárolt ingóságok számlája, bizonylata), akkor a NAV az eladási ár 75%-át tekinti beszerzési árnak, azaz az eladási ár 25%-a számít jövedelemnek, ebből adódik, hogy 600.000 (Hatszázezer) forint bevételig adómentes az értékesítés.

6. Szerzői és szomszédos jogok

A Weboldal bármely eleme, vagy annak egésze, továbbá a Weboldalon az Üzemeltető által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weboldal arculatát, funkcióit, tartalmának összeválogatását és elrendezését is) szerzői jogi védelem és bizonyos esetekben iparjogvédelem alatt áll.

A Felhasználó a Weboldal használatával egyben hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) az Üzemeltető ellenérték megfizetése nélkül, a Weboldal Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel, illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, az Üzemeltető jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja az Üzemeltető. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – az Üzemeltető kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weboldal egészét, bármely részét (különösen a funkció moduljait) sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve ha az Üzemeltető egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. Az Üzemeltető a Weboldal tartalmának bármely részét, vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, vagy visszavonhatja.

A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi, vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért kizárólag a Felhasználó felelős.

7. Elállási és felmondási jog

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó értendő. A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket az Üzemeltető abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen ÁFF szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam 14 (tizennégy) nap lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 (tizennégy) napon belül elállási jog nem, de az indokolás nélküli felmondási jog megilleti a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát a jelen ÁFF mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű – egyező adattartalmú - nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni az Üzemeltető jelen ÁFF legelső fejezetében meghatározott postacímére, vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Üzemeltető által történő kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül az Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során az Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre az Üzemeltető jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni az Üzemeltető ésszerű költségeit, ha az Üzemeltető a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

8. Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat

Az Üzemeltető a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetősége(ke)n fogadja:

email cím: infoKUKACcsereberePONThu
levelezési cím: LinkHolder Kft. 6771 Szeged, Szerb utca 85.

A panaszokat, Felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. Az Üzemeltető a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a megadott telefonszámon elhangzó beszélgetéseket az Üzemeltető hangfelvételen rögzítheti (ez esetben a telefonbeszélgetés elején erre vonatkozó felhívás történik). A hangfelvétel rögzítésének és az ügyfélszolgálatra érkező kommunikáció rögzítésének célja a Szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyok teljesítése figyelemmel kísérésének biztosítása, és a felek jogos érdekeinek bizonyításához szükséges tények rögzítése, igazolása, a Felhasználói észrevételek és kérdések az érintett számára megnyugtató módon kezelése, megválaszolása, kivizsgálása, valamint a Felhasználó jogainak védelme.

Az Üzemeltető kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszokat, és mindent megtesz annak érdekében, hogy 30 (hatminc) napon belül, vagy a panasz természetétől függő lehető legrövidebb időn belül érdemben orvoslásra, vagy megválaszolásra kerüljön.

A panaszkezelésre a mindenkor hatályos fogyasztóvédelemről szóló rendelkezések az irányadók (jelenleg 1997. évi CLV. törvény). Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint a panasz természetétől függő lehető legrövidebb időn belül orvosolja. Ha a panaszos Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Üzemeltető egyedi azonosítószámmal látja el.

A jegyzőkönyv tartalmazza a panaszos Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a panaszos Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, az Üzemeltető álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást is), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezés helyét és idejét, a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.

Az írásbeli panaszt az Üzemeltető annak beérkezését követő 30 (harminc) napon belül, vagy a panasz természetétől függő lehető legrövidebb időn belül írásban megválaszolja, elutasító válasz esetén azt megindokolja, és intézkedik annak közlése iránt.

Az Üzemeltető a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értemében 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására az Üzemeltető és a panaszos Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető írásos válasza indoklást is tartalmaz, továbbá abban az Üzemeltető tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így az Üzemeltető a panaszos Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság, vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a panaszos Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, levelezési címét, valamint hogy az Üzemeltető fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a panaszos Felhasználó az Üzemeltető válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és az Üzemeltető közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait mindenkor hatályos fogyasztóvédelemről szóló rendelkezések tartalmazzák (jelenleg a 1997. évi CLV törvény).

Fogyasztónak minősülő Felhasználó a területi kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a mindenkor hatályos fogyasztóvédelemről szóló rendelkezések tartalmazzák (jelenleg a 1997. évi CLV törvény, a 2008. évi XLVII törvény, valamint a 2004. évi CXL törvény). A panaszos Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes területi kormányhivatal, mint területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez, illetve az Üzemeltető székhelye szerint illetékes Csongrád Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztályához fordulhat (levelezési címe: 6701 Szeged, PF: 542.).

Elállási és/vagy felmondási nyilatkozat tartalmi követelménye, amely csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltendő ki és szükséges eljuttatni az Üzemeltetőhöz):

---

Címzett: ???
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom az elállási/felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében. Szerződéskötés időpontja: ???
Átvétel időpontja: ???
Fogyasztó neve: ???
Fogyasztó címe: ???
Fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): ???
Kelt: ???

---

Tájékoztatás az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatások fogyasztónak minősülő Felhasználók által történő igénybevétele során az Üzemeltető és a Fogyasztónak minősülő Felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában:

Üzemeltető neve:
LinkHolder Szolgáltató Kft. Címe (egyúttal postacíme): 6771 Szeged, Szerb utca 85.
Elektronikus levelezési címe: infoKUKACcsereberePONThu
Adószám: 25598946-2-06

A szerződés szerinti Szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

A Szolgáltatási díjakat az ÁFF 2.2 pontja tartalmazza.

Határozatlan időre szóló szerződés, vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

Az Üzemeltető által megadott Szolgáltatási díjak összege a Szolgáltatás valamennyi költségét tartalmazza. Ha a teljes ellenértéket, vagy valamennyi költség előre történő kiszámítása és kiszámlázása nem lehetséges, akkor a Felhasználó az ellenérték összegének kiszámításának módjáról a szerződés megkötését és a Szolgáltatás megrendelését megelőzően kap tájékoztatást.

A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

Nincs ilyen.

A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

A teljesítés feltételeivel, a fizetési módokkal, teljesítési határidőkkel és a panaszkezeléssel kapcsolatos információkat az ÁFF 2.2 pontja tartalmazza.

A fogyasztót megillető elállási és/vagy felmondási jog:

A fogyasztót megillető elállási és/vagy felmondási joggal kapcsolatos információkat az ÁFF 8. pontja tartalmazza.

Kellékszavatosság:

Fogyasztó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a felek közti szerződésben, megrendelésben, vagy jogszabályban megállapított alaki és tartalmi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és az Üzemeltető közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 (hat) hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Olyan szerződés vagy megrendelés alapján, amelyben a felek kölcsönös Szolgáltatásokkal tartoznak egymás felé, az Üzemeltető a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint kérhet kijavítást, vagy kicserélést, kivéve ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a fogyasztó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Üzemeltető költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve – a hiba kijavítására jogosultsággal és engedéllyel rendelkező harmadik féllel - kijavíttathatja, vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Üzemeltetőnek megfizetni, kivéve ha az áttérésre az Üzemeltető adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Üzemeltetővel közölni. Fogyasztó és az Üzemeltető közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és az Üzemeltető közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (kettő) év alatt évül el.

Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen ÁFF 8. pontjában megadott e-mail címen és telefonszámon kérhet tájékoztatást. Az Üzemeltető jótállást nem vállal.

Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama 30 (harminc) nap. Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 30 (harminc) nap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatás az ÁFF ??. pontjában, illetve az egyes Szolgáltatások megrendelése előtt az adott web aloldalon található.

Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Nincs ilyen eset.

A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

Ingyenes hirdetések esetében a hirdető a regisztrációját, a hirdetését bármikor jogosult törölni. A felhasználói fiók törlése – azt a kár a Felhasználó, akár az Üzemeltető kezdeményezte – azonnali hatályú, archiválás nincs.

Ellenszolgáltatás ellenében nyújtott Szolgáltatások esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott Szolgáltatás tekintetében az ÁFF 2.2 pontjában található.

A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő, vagy biztosítandó letét, vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

Nincs.

A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

Az Üzemeltető az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúrát is) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti, karbantartja. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A Weboldal böngészőrendszer-független módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető Applikációkon (amennyiben ilyen elérhető, akkor mobiltelefonon, táblagépen).

A jogszabályi előírás, vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Üzemeltető és panaszos Fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, békés úton, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve az ÁFF 8. pontjában leírt hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó, vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Utolsó módosítás időpontja: 2016.09.05.