Adatvédelemi Szabályzat (ASZ)

A LinkHolder Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) – mint a Cserebere.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi Szabályzattal (a továbbiakban: ASZ) tájékoztatja a Felhasználókat a Weboldalon elérhető Szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között az Üzemeltető által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre és/vagy adatfeldolgozásra jogosult(ak) személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen ASZ a Weboldal használatának és a Weboldalon elérhető Szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó Általános Felhasználói Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) elválaszthatatlan részét képezi. Az ASZ-ben használt fogalmak az ÁFF-ben meghatározott jelentéssel bírnak.

Az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Weboldal látogatása, használata, továbbá a Weboldalon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználók részéről átadásra és/vagy feltöltésre kerül, illetve amely adatot az Üzemeltető a Felhasználóról gyűjt.

Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel, mint érintettel kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A jelen ASZ a Felhasználók által a Weboldal megfelelő használatához szükségesen az Üzemeltető rendelkezésre bocsátott, vagy a Felhasználókról az Üzemeltető által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. Amennyiben valamely Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza (szándékosan, vagy véletlenül), az ilyen közzétételre az ASZ nem terjed ki.

A Weboldalon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a Felhasználók a jelen ASZ elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weboldal valamennyi funkcióját használni.

A Weboldal böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen ASZ-ben foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja.

A Weboldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weboldal Szolgáltatásainak igénybevételével, illetve a Weboldalra feltöltött hirdetésre való jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása és hirdetésfeladás során az AFF elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) a Felhasználó elismeri, hogy a jelen ASZ-ot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadja, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen ASZ-ben meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.

1. Általános információk

Az Üzemeltető által végzett személyes adatok kezelésére a mindenkor hatályos jogszabályok vonatkoznak (jelenleg érvényes jogszabályok és iránymutató ajánlások: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, európai uniós jogi aktusok, amennyiben azok közvetlenül alkalmazandóak, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

Amennyiben egy Felhasználó a Weboldalt böngészi, látogatja, a látogatói személyes adatainak kezelésére vonatkozó általános érvényű tájékoztatást a jelen pontban találja. Az ASZ egyes adatkezelési helyzetekre további, vagy eltérő tájékoztatást is tartalmaz:

Amennyiben a Weboldalon elérhető egyes, hirdetésekre vonatkozó Szolgáltatásokat igénybe veszi, úgy ezen Szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviszonyra vonatkozóan személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a 2. pontban talál.

Az Üzemeltető cookie (a továbbiakban: Cookie, vagy Süti) használatával kapcsolatosan részletes tájékoztatást a 3. pontban talál.

Az ügyfélszolgálattal és panaszbejelentésekkel összefüggő adatkezelésről a 4. pont tartalmaz tájékoztatást.

Az Üzemeltető üzletszerzési célú adatkezelésével kapcsolatban az 5. pont tartalmazza a szükséges tájékoztatást.

Az Üzemeltető a Weboldalon elérhető egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatban további igénybevételi feltételeket is meghatározhat, melyekre vonatkozóan a Szolgáltató a Weboldalon, az egyes szolgáltatásokat bemutató tájékoztatóban vagy az ÁFF-ben talál tájékoztatást.

Az adatkezelés jogcíme

Az Üzemeltető a Felhasználók egyes személyes adatainak kezelésére A) az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása alapján (a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, valamint közvetlen üzletszerzés, hírlevelek küldése érdekében történő, valamint ügyfélszolgálattal történő kommunikáció esetén); B) az egyes jogszabályok által adott felhatalmazás, vagy kötelező rendelkezések alapján (így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi előírások szerinti irat- és adatmegőrzés, valamint a számlázással összefüggő számviteli nyilvántartások esetén), vagy C) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap (például jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen ASZ-tal biztosított, az érintett személyes adatokhoz fűződő jogát veszélyeztető kockázatokat kezelő intézkedések mellett) birtokában jogosult.

Az adatkezelés célja

Az Üzemeltető a személyes adatokat kizárólag a jelen ASZ-ben előre meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeli. Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, továbbá az Üzemeltető a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A személyes adatok kezelésének időtartamát jogszabály is előírhatja, ilyen esetben az Üzemeltető az érintett személyes adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam alatt kezeli, illetve őrzi meg.

Az Üzemeltető adatkezelési céljai

A Felhasználókkal fennálló jogviszonyok kapcsán jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés, a jogviszonyhoz kapcsolódó kommunikáció (az Üzemeltető és a Felhasználó között, valamint a Felhasználók között); ügyfélszolgálati funkciók ellátása; hírlevelek küldése, közvetlen üzletszerzés végzése; a Weboldal látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése; a Szolgáltatások védelme az illetéktelen behatolás ellen; a Weboldal felhasználói interfészének ergonómiájának, az azokon keresztül elérhető Szolgáltatásoknak a fejlesztése; a Weboldalon reklámot elhelyező partnerek kiszolgálása a Weboldalon elhelyezett reklámok működőképességének és relevanciájának biztosítása érdekében.

Az Üzemeltető a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatokat a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítésének közvetlen célján túl további közvetett célokból – így különösen Szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Felhasználó részére testre szabott hirdetések megjelenítése céljából – is kezeli. A Weboldal használatával a Felhasználó által adott hozzájárulás tehát arra is kiterjed, hogy az Üzemeltető figyelemmel kísérje, hogy a Weboldal Felhasználói milyen módon használják a Weboldalt és az ott elérhető Szolgáltatásokat, azaz többek között, milyen hirdetéseket tekintenek meg, milyen hirdetéseket adnak fel, milyen gyakorisággal és tartalommal aktívak a Weboldalon. Ezen adatok felhasználásával az Üzemeltető a hirdetési és mérési rendszereit is fejleszti, így különösen a Szolgáltatásokban a Felhasználók részére érdeklődésüknek megfelelő hirdetéseket jelenít meg, azaz a Felhasználók a megadott adataiktól és a hirdetésekkel kapcsolatos aktivitásuktól függően más és más, tehát Felhasználóra szabott hirdetést kaphatnak.

A Weboldal használata során az Üzemeltető különböző további adatokat gyűjt a látogatókról és Felhasználókról, így különösen a Felhasználók IP címe és forgalmi aktivitásuk adatai kerülnek rögzítésre az Üzemeltető által, annak érdekében is, hogy a Weboldal látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket, illetve nem az ÁFF-nek megfelelő Weboldal használatot az Üzemeltető azonosíthassa. Ezen adatok tekintetében a Felhasználók személyes adatokkal kapcsolatos érdekeit védi egyrészt az, hogy a Felhasználó ezen adatkezelést megtilthatja, másrészt az, hogy ezen adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja össze a Felhasználó azonosító adataival, és ezen adatok továbbítására csak anonim módon, személyes adatnak nem minősülő formában kerül sor.

Adatbiztonság

Az Üzemeltető biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával, így a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat titkosítva tároljuk, és az adatbázishoz csak az Üzemeltető azon alkalmazottai és megbízott alvállalkozói, partnerei férnek hozzá (ez utóbbiakra kötelező a jelen ASZ betartása, amit a szerződéses viszony alapján a felek rögzítettek), akiknek ügyfélszolgálati, hibaelhárítással, vagy érdekérvényesítéssel összefüggő munkakörük miatt erre szükségük van. Minden esetben, amikor egy adott cél eléréséhez anonimizált adatok is elegendők, az Üzemeltető elvégzi az anonimizálást. Az adatkezelések részletes feltételeiről az alábbi pontokban található további tájékoztatás.

2. A Weboldalon elérhető egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelések

2.1 Hirdetésfeladás

A Weboldalon történő hirdetés feladásának előfeltétele a következő személyes adatok Felhasználó részéről történő megadása: név, telefonszám, e-mail cím, születési év, cím, Felhasználónév, jelszó.

Felhasználói fiók létrehozása esetén a Felhasználó profilképet rendelhet a fiókjához. A profilkép, mint személyes adat nem kötelezően, hanem önkéntesen választhatóan megadandó adat, ezen adat megadása nélkül is lehetséges a felhasználói fiók létrehozása.

Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében - a 2.4 pontban meghatározott célokon kívül – a hirdetések menedzselése.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti határozott ideig, felhasználói fiók létrehozása esetén legalább a felhasználói fiók fennállásáig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően is a cél megvalósulásáig.

A Felhasználó a hirdetése feladásakor az erre vonatkozó mező kijelölésével (amennyiben elérhető ilyen Szolgáltatás) jogosult megrendelni hirdetése feladását másik weblapokra is. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal magára nézve kötelezőként elfogadja a másik weblap mindenkor hatályos általános felhasználási szabályzatát és adatvédelmi szabályzatát is, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által a Weboldal használatához kapcsolódóan megadott személyes adatait szükség esetén továbbítsa a másik weblap üzemeltetője részére, valamint hogy ezen adatokat a másik weblap üzemeltetője a saját általános felhasználási szabályzata és adatvédelmi szabályzata feltételei szerint kezelje. Ilyen esetekben a Felhasználónak lehetősége van ezek előzetes megismerésére, amely alapján el tudja dönteni a Szolgáltatás igénybevételét.

A továbbításra kerülő adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, cím, Felhasználónév, jelszó, a hirdetés szövege, a hirdetéshez tartozó fénykép(ek). Az adattovábbítás címzettje a Szolgáltatás igénybevételekor megadott másik weblap üzemeltetője.

Az adatkezelés célja – a 2.4 pontban meghatározott célokon kívül – a fenti adatok tekintetében a Felhasználó regisztrálása a másik weblapo(k)on az ezen weboldal Általános Felhasználási Feltételeinek megfelelően és a Felhasználó hirdetésének megjelentetése ugyanezen a weboldalon.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnéséig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

2.2 Ellenérték fejében igénybe vehető Szolgáltatások

A Szolgáltatások megrendelése során kezelt adatok köre a 2.1 pontban meghatározott adatok, továbbá a számlázási név és a számlázási cím.

Házhoz szállítás igénybevétele esetén (amennyiben van ilyen Szolgáltatás), akkor még a szállítási név, szállítási cím, csomagfelvételi név, csomagfelvételi cím, bankszámlaszám, az eladó és vevő telefonszáma.

Az adatkezelés célja a házhoz szállítási Szolgáltatás tekintetében - a 2.4 pontban meghatározott célokon kívül – a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése, a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő szolgáltatókkal történő elszámolás és a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok továbbítása, közreműködés a Szolgáltatás külső szolgáltatók által történő teljesítésében. Házhoz szállítási szolgáltatás esetén adattovábbítás történik a megjelölt szolgáltató felé (az adattovábbításról a továbbiakban lásd 6. pontban foglaltakat). Házhoz szállítási Szolgáltatás esetén az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnéséig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében – a 2.4 pontban meghatározott célokon kívül – a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, így ha a Felhasználóval szemben az Üzemeltető igényt kíván érvényesíteni, az ezzel összefüggő jogos érdek fennállásáig, illetve azon adatok tekintetében, amelyek a Szolgáltatással kapcsolatos számviteli bizonylatokon szerepelnek (a Felhasználó által megadott számlázás név és cím, továbbá a megrendelt Szolgáltatás megnevezése), valamint a számviteli szabályok által ezek alátámasztására szolgáló adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében az adatok keletkezésétől számított 8 évig tárolandóak, amely adatkezelés kötelező.

A jelen pontban meghatározott Szolgáltatások vevője és eladója, azaz a hirdetést feladó és arra jelentkező Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével és igénybevételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy telefonszámát és e-mailcímét az Üzemeltető az eladó/vevő Felhasználó részére továbbítsa, megadja. A Felhasználók kötelesek a kapott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni és kizárólag a Felhasználókkal történő kapcsolatfelvételre használni. A nem megfelelő Felhasználói adatkezelésből adódóan az Üzemeltető nem vállal felelősséget (jogi út kizárva).

2.4 Valamennyi Szolgáltatásra irányadó adatkezelési információk

A hirdetéseket az Üzemeltető tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésében személyes adatot ad meg, annak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adat Üzemeltető által történő kezeléséhez. A hirdetések tárolásának célja: statisztikák készítése, adatbázis tárolása és működtetése, Weboldal működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, felhasználói élmény javítása.

A 2.1, 2.2. és 2.3 pontokban meghatározott adatkezelések általános célja – az ott meghatározottakon túl – a Szolgáltatásokra vonatkozó jogviszonyok létrehozása, az azokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a Szolgáltatás nyújtása, működés ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, statisztikák készítése, forgalom és a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése és rögzítése, ezáltal a Weboldal Felhasználói részére személyre szabott hirdetések ajánlása.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnéséig, vagy – amennyiben az adatkezelés önkéntes és a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, illetve törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

A Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, amennyiben a Felhasználók az egymással való kapcsolatfelvételre az Üzemeltető által üzemeltetett üzenetküldő rendszert alkalmazzák, annak használatával hozzájárulásukat adják az üzenetküldő rendszeren történő üzeneteik Üzemeltető által történő rögzítéséhez, kezeléséhez és esetleges ellenőrzéséhez. Az Üzemeltető a hirdetésekre történő jelentkezést jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az adatkezelés célja a Felhasználók közötti kommunikáció ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, az ÁFF szerinti működés ellenőrzése, szolgáltatás nyújtása. Az üzenetküldő rendszeren keresztül küldött kommunikáció alatt érteni kell valamennyi írásbeli üzenetet, fényképet, videót, bármely csatolmányt. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legfeljebb az utolsó kommunikációtól számított 28 napig, illetve, amennyiben az korábbi, a feltöltött hirdetés Weboldalról történő törléséig, a hirdetés törlésének kezdeményezésétől számított 15. napig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

Az Üzemeltető a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése céljából az érintett jogviszony megszűnésétől számított 24 hónap időtartam alatt 2.1, 2.2. és 2.3 pontokban meghatározott adatokat, a hirdetést, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely az Üzemeltető által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag az Üzemeltető ügyvezetője és az érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

Az Üzemeltető statisztikai célú felhasználás, termékfejlesztési ötletek, döntések előkészítésére és azok támogatására a 2.1, 2.2. és 2.3 pontokban meghatározott adatokat tárolja, megőrzi és kezeli az érintett jogviszony megszűnésétől számított legfeljebb 60 hónap időtartam alatt, az erre a célra szolgáló elkülönített adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag az Üzemeletető ügyvezetője és az statisztikai elemzés elkészítésében részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdése a következő adatok vonatkozásában: az Üzemeltető a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait (név) és lakcímét. Az Üzemeltető a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat (név), lakcímet (számlázási cím), valamint a Szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Az Üzemeltető a Szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek (e-mail, telefonszám, házhozszállítás esetén a kézbesítéshez kapcsolódó adatok). Az Üzemeltetőnek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a Szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltatások igénybevétele kapcsán megadott további adatok esetén az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

3. Cookie technológia alkalmazása

A Weboldalon tett látogatás során, illetve az ott elérhető Szolgáltatások igénybevételekor, a Felhasználó által adott hozzájárulás esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file (Cookie, vagy Süti) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén. A Cookie által a Felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. Az Üzemeltető ezek alapján a Felhasználóknak a Weboldal használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. A Cookie-k használatát a Felhasználó a Weboldalon megjelenő felugró ablak segítségével hagyhatja jóvá.

A Cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” típusúak. Az állandó Cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig, lejáratáig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó nem törli, vagy tiltja le (lásd lejjebb), míg az ideiglenes Cookie a böngésző becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlődik. Amennyiben a Cookie állandó (vagyis nem ideiglenes) jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen ASZ feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat az Üzemeltető haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

A Cookie-k a felhasználói élmény testre szabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a Weboldalon elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében kerülnek alkalmazásra. A Cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése.

A Cookie-k általi adatkezelés célja a felhasználói élmény testre szabása, így azok a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a Weboldalon elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, továbbá a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében, valamint azért kerülnek alkalmazásra, hogy az azonosítást követő bejelentkezést követően a Felhasználó a belépéshez kötött funkciókat használhassa. A Cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése. Az Üzemeltető a Weboldalról begyűjtött Cookie-információk segítségével követni tudja az új és visszatérő látogatók számát, statisztikákat tud készíteni a Weboldalon érzékelt aktivitásról, a Felhasználók által felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat, továbbá lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a Weboldal szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.

A Weboldalon keresztül az Üzemeltető külső szolgáltatók (Google Analytics, Google AdWords Remarketing, DoubleClick, stb.) követő kódokat használnak annak érdekében, hogy a Felhasználókat később a Google Display hálózatába tartozó, és más weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érjék el. A külső szolgáltatók ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett egy hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználó számára, a külső szolgáltató partnereinek internetes webhelyein, így a Webodalon tett látogatása alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználó számára. A Weboldal vizuális hirdetéseken alapuló Google Analytics funkciókat alkalmaz. A Weboldal hirdetéseit külső szolgáltatók is megjeleníthetik internetes webhelyeiken. A Weboldal és külső szolgáltatói saját cookie-kat és harmadik féltől származó Cookie-kat használnak együttesen a Felhasználók által tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, a hirdetések optimalizálására és részükre történő megjelenítésére.

A Weboldalon alkalmazott cookie-k típusuk, funkcióik szerint:

analitika, követés Cookie

weboldalon keresztül követés, hirdetések személyre szabása

bejelentkezési, felhasználó azonosító session Cookie

A Felhasználó a böngészőjében képes törölni a Sütit a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja. A Sütiket jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a Cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításának (tiltás / visszavonás) módosításával a Felhasználó elutasíthatja, illetve kiválogathatja azokat. A Felhasználó a Google Analytics hirdetési funkcióit és a Google Display Hálózat hirdetéseit a Google fiókjába történő belépésével tilthatja le, vagy szabhatja személyre.

A Cookie-k által gyűjtött adatok kezelését az Üzemeltető az igénybevevő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Azonban amennyiben a cookie-k használatát a Felhasználó letiltja, illetve annak elhelyezéséhez és használatához nem járul hozzá, abban az esetben nem feltétlenül biztosított a Weboldal valamennyi funkciójának zavartalan használata, ez bizonyos Szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése szerinti hozzájárulás.

4. Ügyfélszolgálattal és panaszbejelentésekkel kapcsolatos adatkezelések

Az Üzemeltető ügyfélszolgálata az Üzemeltető szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket részben az e célra szolgáló infoKUKACcsereberePONThu elektronikus levelezési címen, vagy a LinkHolder Kft. nevére szóló 6771 Szeged, Szerb utca 85. levelezési címen fogadja.

Fogyasztónak minősülő személy által tett panaszbejelentések kivizsgálása esetén az alábbiakban felsorolt adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § alapján – kötelező, minden egyéb esetben az ügyfélszolgálat igénybevételével önkéntes, és a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul:

  1. a) panasz bejelentőjének neve, címe, továbbá a panasz bejelentésekor a panaszos által megadott egyéb adatok;
  2. b) panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
  3. c) panasz részletes leírása;
  4. d) panaszos által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
  5. e) a panaszos számára megküldött válaszlevél másolata;
  6. f) panaszos telefonszáma;
  7. g) beszélgetés hanganyaga, amennyiben az fentiek szerinti telefonszámot a panaszos használja.

Amennyiben a panaszos szóbeli panaszt jelent be és annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ha a Felhasználó a panasz Üzemeltető általi kezelésével nem ért egyet, akkor az a)-e) pontban meghatározott adatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

Az ügyfélszolgálat igénybevétele során megadott adatok kezelésének célja a panasz, illetve a bejelentésben feltett kérdés megválaszolása, kivizsgálása, kezelése, továbbá a Felhasználó tájékoztatása az Üzemeltető érdemi válaszáról.

A panaszokról felvett jegyzőkönyveket, valamint a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése alapján kezelt adatokat – a Fgytv. 17/A. § (7) és 17/B. § (3) bekezdése alapján – a panasz bejelentésétől számított öt évig tárolja az Üzemeltető.

Az adatkezelés jogalapja: az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése, nem fogyasztói panaszok esetén az érintett hozzájárulása, amelyet a bejelentéssel megadottnak tekint az Üzemeltető, fogyasztói panaszok esetén a jegyzőkönyvek vonatkozásában a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése, amely szerint a hivatkozott adatkezelés kötelező.

5. Közvetlen üzletszerzési célra a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok

Az Üzemeltető a Felhasználó adatait hozzájáruló nyilatkozata esetén használhatja fel közvetlen üzletszerzési célra. A Felhasználók az adataik megadásával a hirdetés feladásakor, vagy felhasználói fiók létrehozásakor, vagy hirdetésre történő jelentkezéskor a megfelelő üres rubrika bejelölésével hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy az Üzemeltető a megadott elérhetőségeken, e-mailen, vagy automatizált hívórendszer/eszköz segítségével direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) ajánlattal, elektronikus hirdetéssel (e-mail, SMS, stb.), hírlevelekkel felkeresse őket. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy e megkeresésekben saját Szolgáltatásainak és tevékenységének bemutatásán túl vele szerződéses kapcsolatban álló reklámozók hirdetését is belefoglalja.

A kezelt adatok köre:

Név

Cím

Email cím

Telefonszám

Nem

Születési év

A hozzájárulás a SAJÁT ADATAIM menüpont alatt bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonható továbbá az Üzemeltetőnek címzett és az Üzemeltető postacímére vagy elektronikus levelezési címére küldött nyilatkozattal is. A közvetlen üzletszerzési célból kezelt adatok körébe tartoznak még a felhasználási szokásokra vonatkozó, előfizetői hozzájárulással az ASZ általános szabályai szerint kezelt szerinti adatok.

Az adatokat az Üzemeltető a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe az Üzemeltető által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

6. Adattovábbítások, az adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak köre

Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek részére továbbítja. Továbbá az Üzemeltető – a Felhasználó tájékoztatása mellett és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásába történő bejelentkezést követően – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére, így különösen a szerverhoszting szolgáltatást, az Üzemeltető cég könyvelését, illetve a házhoz szállítást végző (amennyiben van ilyen szolgáltatás) vállalkozók részére a Szolgáltatás teljesítése érdekében.

Egyes esetekben a partnerek kifejezetten az Üzemeltető instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket (pl. ügyvitel) az Üzemeltető javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva (pl. címzettekkel egyeztetés) nyújtják saját – az Üzemeltető szolgáltatásával összefüggő (pl. csomagkézbesítő) – szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás hozzájárulást igényel, amely hozzájárulást a Felhasználó a jelen Adatkezelési szabályzat rendelkezései szerint adja meg. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel az Üzemeltető olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

A Felhasználó a Weboldalon történő látogatásával, illetve a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételekor hozzájárul személyes adatainak a lentiek szerint adatkezelő partnerekhez történő továbbításához, továbbá tudomásul veszi a tájékoztatást személyes adatainak az Üzemeltető igénybe vett adatfeldolgozók számára történő továbbadásához:

Az Üzemeltető cég könyvelését az ILOS 2005 Kft. (1163 Budapest, Thorma János utca 4.) végzi. Továbbított adatok köre: csak a fizetős szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók neve és címe, tehát számlázáshoz szükséges adatok.

A Weboldal programozását és szerverhoszting szolgáltatását a FELION Kft. (1048 Budapest, Óceánárok út 7. 5.em. 19.aj.) végzi. Továbbított adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, nem, telefonszám, születési év, utolsó IP cím, hirdetéshez tartozó fényképek.

A Weboldal fizetős szolgáltatásait – banki átutalással – igénybe vevők e-számlát kapnak a szolgáltatási díjról, amely számlázás a KBOSS.hu Kft. (2000 Szentendre, Táltos u. 22/B) rendszerén keresztül történik. Továbbított adatok köre: csak a fizetős szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók neve és címe, tehát számlázáshoz szükséges adatok.

A Weboldal fizetős szolgáltatásait – emelt díjas sms szolgáltatással – igénybe vevők a saját mobilszolgáltatójuktól kapják meg a szolgáltatási díjról szóló számlát az aktuális havi elszámolás során. Az emelt díjas sms szolgáltatást az INFO-TECH 2006 Bt. (5200 Törökszentmiklós, Almásy út 29.) biztosítja. Továbbított adatok köre: telefonszám, hirdetésazonosító.

Az Üzemeltető az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást nem vezet, de az átadott adatok köre bármikor ellenőrizhető. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon az Üzemeltetőtől személyes adatot kérnek, az Üzemeltető a törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy – változatlan célokra – időről-időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. Az Üzemeltető a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és az ASZ mindenkori újabb változataiban a partneri kört aktualizálja. A személyes adatok továbbításával érintett adatkezelők személyi körében bekövetkező változás esetén a Felhasználó, megfelelő tájékoztatást követően, a Weboldalon keresztül ad hozzájárulást adatai továbbításához.

7. A Felhasználó (érintett) jogai az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban

Az Infotv. 14-18. §-ai alapján az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy az Üzemeltető által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen; azok helyesbítését kérje; továbbá törlését vagy zárolását kérje. A Felhasználó jogosult az önkéntes hozzájárulásán alapuló, a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttétől és teljesítésétől független adatkezeléseket megtiltani.

A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást a Szolgáltatói adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, vagy az adatfeldolgozó személyéről. Az Üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában írásban megadni a tájékoztatást. A Felhasználó az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy az Üzemeltető jogosult költségtérítést kérni. A Felhasználó által már megfizetett költségtérítés összegét az Üzemeltető a Felhasználó részére visszatéríti, amennyiben a Felhasználó személyes adatainak helyesbítésére kerül sor, vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt előírja. Amennyiben az Üzemeltető a kérelmet nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, úgy az Üzemeltető a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a Felhasználóval, a jogorvoslati jogaira vonatkozó tájékoztatással együtt. A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.

Az Üzemeltető a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

az adatkezelés jogellenes;

a Felhasználó az adatok törlését kéri;

a Felhasználó személyes adata hiányos, vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

az adatkezelés célja megszűnt;

azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Felhasználó törlés iránti kérelme kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatainak kezelésére továbbá hozzájárulás nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmét követően is jogosult az Infotv. 6 §-a alapján, amennyiben az az Üzemeltető mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy az Üzemeltető jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és nem áll fenn olyan körülmény, amelyre tekintettel az érintett személyes adatok védelméhez fűződő joga meghaladná az Üzemeltető adatkezeléssel összefüggő érdekét.

Törlés helyett a Felhasználó kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén a Felhasználó személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges, vagy határozott időre korlátozzák. A jelen pont szerinti kérelmeket az Üzemeltető az Ügyfélszolgálati elérhetőségeken fogadja.

A Felhasználó a fentieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Üzemeltető a tiltakozást kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben az Üzemeltető a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

8. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az Üzemeltető székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

Amennyiben a Felhasználó kérelme az Üzemeltető által elutasításra kerül, azzal szemben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben az Üzemeltető tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy az Üzemeltető határidőn belül nem dönt, a Felhasználó, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

9. Facebook és egyéb internetes alkalmazások

Nincs ilyen.

10. Záró rendelkezések

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weboldalt. Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba az Üzemeltetővel. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen ASZ egyoldalú megváltoztatására. Ilyen esetben a változás tényét az Üzemeltető a Weboldalon jelzi. Az ASZ mindenkori aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.

Utolsó módosítás ideje: 2016.12.02.